RODO - informacje ogólne

Ogólna klauzula informacyjna
Rzymskokatolickiej Parafii św. Marcina w Strzeleczkach
w zakresie ochrony danych osobowych

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych jest:
  ks. Jan Buhl
  Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina
  ul. Kościelna 2
  47-364 Strzeleczki
  tel. 77 466 81 28
  e-mail: jbuhl@opole.opoka.org.pl
 • Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 • Mają Państwo prawo dostępuj do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dot. udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
 • Inspektorem Ochrony Danych w diecezji opolskiej jest:
  ks. Wojciech Lippa
  e-mail: iod@diecezja.opole.pl
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi Kościelnego Inspektora Danych,
  ks. Dr hab. Piotr Kroczek
  Skwer Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 6,
  01-015 Warszawa,
  e-mail: kiod@episkopat.pl

 

 

Wydawanie dokumentów kancelaryjnych

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13 marca 2018 r Dekret
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) dotyczący tego tematu. Dlatego informujemy, ze przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń np. zaświadczeń dla chrzestnych, obowiązuje następująca zasada:

 • Dokumenty mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub opiekunom prawnym,
   
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby, których akt lub zaświadczenie dotyczy.
   
 • Świadectwo chrztu może zostać przesłane do parafii miejsca zamieszkania wnioskodawcy i tam zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa),
   
 • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz kopie aktu zgonu mogą także być wydane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

 

Parafia św. Marcina w Strzeleczkach

ks. Jan Teodor Buhl - proboszcz

Godziny Mszy św: niedziela i święta: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:30, dni powszednie: 18:00, wtorek 7:00